5000TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

คลินิกทันตกรรมเซนต์ปอล เป็นคลินิกที่ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากมากกว่า 20 ปี โดยเริ่มต้นสาขาแรกที่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2546 ต่อมาได้ขยายสาขามาดูแล ชาวอุดรธานี ภายใต้การดูแลและดําเนินการหลักโดย ทันตแพทย์หญิงประวีณา ปรัชญคุปต์
ปัจจุบันเปิดให้บริการสองสาขา เพืออํานวยความสะดวกให้ชาวอุดรธานี และ ชาวจังหวัดขอนแก่น

previous arrow
next arrow
Slider

การรักษาทางทันตกรรม

รากฟันเทียม

จัดฟัน

ฟอกฟันขาว

ใส่ฟันปลอม

ครอบฟัน

อุดฟันขาว

เคลือบผิวฟันวีเนียร์

ศัลยกรรมแต่งเหงือก

Sealant เคลือบร่องฟันลึก
ป้องกันฟันผุ

เฝือกสบฟัน ในคนนอนกัดฟัน

โรคปริทันต์อักเสบ

เกล็ดความรู้ในการดูแลฟัน

การทําความสะอาดฟันในคนไข้จัดฟัน
การทําความสะอาดฟันในคนไข้จัดฟัน

คําแนะนําหลังฟอกสีฟัน

คําแนะนําหลังถอนฟัน หรือศัลกรรม
ช่องปาก

วีดีโอ